กิจกรรมการอบรม

รายวิชา 1001 บทบาท กกพ ต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและปัญหาโลกร้อน

รายวิชา 1002 การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

รายวิชา 2001 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

รายวิชา 2002 การกักเก็บพลังงานและเทคโนโลยีแบตเตอรี่สะอาด

รายวิชา 2003 ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต

รายวิชา 3001 COP26 กับเป้าหมายเปลี่ยนโลก

รายวิชา 3002 กลไกด้านภาษีคาร์บอน และคาร์บอนเครดิต

รายวิชา 3003 อะไรคือ Circular Energy?

รายวิชา 3004 ธุรกิจพลังงานสีเขียวเปลี่ยนโลก

รายวิชา 9001 ศึกษาดูงาน Green Building MQDC

รายวิชา 9003 ท่องโลก Metaverse ของ Neutrino